Hoppa till innehåll
biblioteksstatistik -

Utlåningen ökade i Nyland

Kirjahyllyjä kirjastossa.

Statistik, dessa fascinerande ögonblicksbilder av livets flöde, som för oss avslöjar den förändring av sociala fenomen som är till och med svårare att förnimma än hur målarfärgen torkar, är också det främsta verktyget för varje utvecklingsinriktad bibliotekarie. Så låt oss ta en titt på den nyligen publicerade statistiken över de finska allmänna biblioteken för 2023 ur Nylands perspektiv.

Enligt regionförvaltningsverkets pressmeddelande har bokutlåningen i hela landet överskridit nivåerna från åren före coronakrisen och ligger nu på nivåer som senast sågs 2009. Den totala utlåningen ligger dock fortfarande cirka fyra procent efter den som gällde år 2019. Ökningen av bokutlåningen beror i synnerhet på ökad utlåning av barnböcker. Även förra året lånades fler skönlitterära och facklitterära böcker för barn än någonsin tidigare. Antalet fysiska besök ökade också med 16% från 2022, men ligger fortfarande 11% eller strax över sex miljoner besök efter läget år 2019. Användningen av e-resurser har fortsatt att öka, med en särskilt stark ökning av användningen av e-tidningar tack vare distansåtkomst.

Hög tillväxt inom evenemang

Så hur är det med Nyland? De nationella trenderna märktes starkt också i vår folkrika hemregion. Fysiska besök ökade med mer än 20 % från 2022, men även här ligger vi fortfarande knappt 12 % efter det som gällde år 2019. År 2023 ordnades 16 124 evenemang på biblioteken i Nyland, en ökning med över 32 % jämfört med året innan. Detta återspeglas också i antalet deltagare i evenemangen, som ökade med nästan 18 % till 310 281. Antalet användarutbildningar för under 18-åringar om mångsidig läskunnighet var nästan 10 % fler än 2022 och antalet evenemang för samma målgrupp nästan 39 % fler.

Barnbokslån och e-böcker på uppgång

Också i Nyland överträffade bokutlåningen 2023 nivån före 2019 med cirka 4 %. Både barn- och vuxenböcker lånades ut mer nu än före coronan. Ökningen i utlåningen drivs av barnlitteraturen även här. Under 2023 lånades 14% fler skönlitterära barnböcker än under 2019, och det finns inga tecken på att takten kommer att avta. Från 2022 ökade utlåningen av skönlitteratur för barn med över 7 % och av facklitteratur för barn med 6,5%. Den totala utlåningen i Nyland var drygt 23 miljoner, en ökning med 4,8% från 2022, vilket innebär att utlåningen per capita i Nyland stiger till över 13, jämfört med 15 för landet som helhet. Nyland såg också den ökade populariteten för e-tidskrifter, där e-tidningsutlåningen steg med 30% till cirka tre miljoner. 674 376 e-böcker lånades ut, mer än 8% fler än året innan.

Det finns en tydlig koppling mellan användningen av material och dess tillgänglighet, vilket bland annat framkommer i utbildnings- och kulturministeriets Bildningsöversikt 2023. Ökade lån av barnlitteratur går också hand i hand med en kraftig ökning av anskaffningar. I Nyland införskaffades 27 % fler skönlitterära barnböcker 2023 än 2019. Den totala samlingen av skönlitteratur och facklitteratur för barn ökade också på biblioteken i Nyland. Det kan vara omöjligt att avgöra i vilken utsträckning de ökade förvärven är ett svar på ökad efterfrågan och i vilken utsträckning den större mängden material bidrar till ökningen av utlåningen. Vad som är säkert är dock att detta är en god cirkel som kan stödjas genom att hålla barns läsning och läsning för barn på agendan, investera i evenemang för barn, läsfrämjande verksamhet och professionell personal.

Fler aktiviteter med färre anställda

Antalet årsverken inom biblioteksverksamheten i Nyland har sjunkit något, men hållit sig relativt konstant på ca 1100. Antalet serviceställen har inte förändrats. Öppettiderna har ökat något i alla kategorier, med undantag för den tid då personalen är på plats men inte betjänar. Antalet fortbildningsdagar för personalen har minskat något både i absoluta tal och per årsverke. Den kraftiga ökningen av alla prestationer i kombination med en minskning av personal kan tyda på att det har varit bråttom på biblioteken och att personalen inte har haft tid att delta i fortbildningar. Förhoppningsvis kommer man dock att komma ihåg vikten av kompetensutveckling och finna tid och motivation för detta. Detta bidrar till ytterligare goda resultat.

Jan Nyström, ansvarig informatiker, AKE-Borgå