Hoppa till innehåll

AKEs verksamhet

Borgå stadsbibliotek är ett av nio bibliotek som sköter ett regionalt utvecklingsuppdrag. Borgå stadsbiblioteks regionala utvecklingsuppdrag, dvs AKE Borgå, har Nylands kommuner som verksamhetsområde.

Vad är ett regionalt utvecklingsuppdrag?

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek trädde i kraft 1.1.2018. Enligt förordningen har Borgå stadsbibliotek ett regionalt utvecklingsuppdrag med Nylands kommuner som verksamhetsområde.

De övriga biblioteken med regionalt utvecklingsuppdrag är i Joensuu, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Med hjälp av utvecklingsuppdragen stöder man utvecklingen av de allmänna biblioteken inom verksamhetsområdet, utvecklar bibliotekspersonalens kompetens samt främjar samarbetet mellan de allmänna biblioteken. Det regionala utvecklingsuppdraget sköts i samarbete med andra bibliotek.

Helsingfors stadsbibliotek har ett riksomfattande utvecklingsuppdrag. Regionala och riksomfattande utvecklingsuppdrag ersätter det tidigare systemet med central- och landskapsbibliotek.

Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (Åke)

Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag är en svensk samarbetsgrupp för de tvåspråkiga biblioteken med utvecklingsuppdrag samt regionförvaltningsverket. De tvåspråkiga regionala biblioteken är Borgå, Vasa och Åbo stadsbibliotek. Dessutom har det riksomfattande biblioteket, Helsingfors stadsbibliotek och Biblioteken.fi representanter i gruppen.

Samarbetsgruppen ska verka för att den svenskspråkiga personalens kompetens och bibliotekens svenskspråkiga verksamhet utvecklas både nationellt och regionalt. Gruppen ska samarbeta kring fortbildning, erfarenhetsutbyte, informationsspridning, gemensamt producerat material, svenskspråkig information i nationella sammanhang, rekryteringen av svenskspråkig personal och behovet av en biblioteksterminologi för tvåspråkiga bibliotek.

Bild på det regionala utvecklingsuppdragets visio Osaan, uskallan, ymmärrän, haluan, jaksan.
Bild: Susa Lesonen