Uusia kehittämishankkeita Uudenmaan kirjastoihin

Valkoinen hahmo työntää ratasta ja näkyvillä myös teksti Project.

Uusia kehittämishankkeita Uudenmaan kirjastoihin

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt maaliskuussa 2023 avustusta uusiin hankkeisiin Uudellamaalla. Onnea ja menestystä kaikille avustuspäätöksen saaneille!

Askolan kirjasto: Demokratia ja kirjallisuus – yhteiskunnallisen kirjallisuuden lukupiiri ja kiertue (20 000 €)

Tarkoitus on toteuttaa Uudenmaan kirjastoissa kiertävä yhteiskunnallisen kirjallisuuden opinto- ja lukupiiri, jossa aiheena on demokratia ja sananvapaus. Hankkeen aikana toteutetaan 7 – 10 tilaisuutta. Kiertueella ovat mukana Askolan kirjastonjohtaja Keth Strömdahl ja toimittaja Kerstin Kronvall. Käynnit striimataan ja osallistujat voivat olla mukana joko paikan päällä tai etänä. Keskusteluja käydään teemoittain, jolloin aiheina voivat olla esim. pakolaisuus, vihapuhe, informaatiovaikuttaminen, valeuutiset. Laaditaan kirjalistat käsiteltävistä teemoista niin, että osanottajat voivat tutustua teemoihin ja kirjoihin etukäteen. Kiertue toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi. Yhteistyötä tehdään kirjastojen ja lukupiirien kanssa Uudellamaalla.

Kirkkonummen kirjasto: Mennäänkö yhdessä? – yhteisöllistä digineuvontaa hyvinvoinnin tueksi (17 000 €)

Kirkkonummen kirjastoissa vuosien 2023 ja 2024 aikana toteutettavan hankkeen tavoitteena on edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia digitaalisia taitoja vahvistamalla. Hankkeessa panostetaan erityisesti nykyaikaisessa digiosaamisessa tukea tarvitsevien sekä syrjäytymisriskissä olevien kuntalaisten osaamisen ja osallisuuden tukemiseen. Kirjasto toimii dialogissa alueen vanhusverkostojen kanssa osallistujien tavoittamiseksi. Hanketyöntekijä kutsuu osallistujat säännöllisiin ryhmätapaamisiin, joissa eri teemojen kautta lähestytään hyvinvoinnillisia teemoja, joiden tavoitettavuus edellyttää digipalveluiden käyttöä sekä opastaa palveluiden käyttöönotossa.

Lohjan kirjasto: Kirjasto yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäjänä (20 000 €)

Hankkeen tavoitteena on aloittaa ja juurruttaa Lohjan kirjastoihin toimintamalli yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistämiseksi säännöllisten luentojen, keskustelutilaisuuksien ja paneelikeskustelujen muodossa.

Loviisan kirjasto: Kirjaston kautta merkityksellisyyteen – Kirjaston tila- ja palvelutarpeiden osallistava kartoitus (35 000 €)

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Loviisan uuden pääkirjaston sekä palvelu- että tilatarpeiden osallistava kartoitus. Hankkeen aikana tuemme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta kunnan palveluiden suunnittelun avulla. Kirjaston asiakkaiden ja kunnan sidosryhmien lisäksi tavoittelemme myös kirjaston ei-käyttäjien mielipiteitä ja vahvistamme alueellista tietoisuutta kirjaston palveluista ja sen merkityksestä. Hankkeessa kerättyä aineistoa hyödynnetään kunnallisen päätöksenteon työkaluna, joka tukee kirjaston demokratiatyötä ja kuntalaisten osallisuutta. Varmistamme hankkeen avulla myös, että uuden pääkirjaston rakentamiseen varatut resurssit voidaan hyödyntää kuntalaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Nurmijärven kirjasto: Operaatio lukuilo – kirjaston yhteistyö varhaiskasvatuksen ja alle kouluikäisten kanssa (12 000 €)

Nurmijärven kirjastoilla ei ole systemaattista yhteistyötä alueen päiväkotien kanssa. Kunnassa käytössä oleva kulttuuripolkuohjelma tavoittaa lapset aina esikoululaisesta peruskoulunsa päättäviin nuoriin saakka, mutta sitä nuorempien lasten kanssa tehtävä lukutaitotyö on ollut resurssisyistä hyvin vähäistä. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli pienten lasten lukemisvalmiuksien edistämistyöhön yhdessä alueen varhaiskasvatuksen kanssa. Lukemisvalmiuksia edistämällä kannustamme lapsia kirjojen äärelle jo pienestä pitäen.

Borgå bibliotek: Det här vill vi tala om – föreningar i dialog med beslutsfattare och biblioteket (30 000 €)

Inom projektet ”Det här vill vi tala om – Tästä haluamme puhua” utvecklas biblioteken i Borgå som plattformer för dialog mellan invånare och beslutsfattare. Biblioteket faciliterar tvåspråkiga diskussioner med dialogpausmetoden och diskussionernas teman bestäms av lokala föreningar eller andra grupper, till exempel ungdoms- eller invandrargrupper. Inom projektet kartläggs också övriga möjligheter till samarbete mellan biblioteket och den tredje sektorn för ökad delaktighet. Projektet bidrar till att stärka medborgarverksamheten och en konstruktiv diskussionskultur i staden.

Porvoon kirjasto: Ikäviisaat palvelut Porvoon kirjastoihin (25 000 €)

Väestön ikääntyminen haastaa kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumisen ja kirjaston on uudistettava toimintaansa, jotta kaikkien osallisuus kulttuuriin toteutuu. Hankkeessa selvitetään mitkä ovat olennaisimmat Porvoon kaupunginkirjaston ja Helle-kimpan palvelut yli 65-vuotiaille ja millaisia uusia palveluja tarvittaisiin. Palvelujen käytettävyyteen ja markkinointiin panostetaan palvelumuotoilun keinoin kohderyhmää ja henkilökuntaa osallistamalla.

Sipoon kirjasto: Lasten ja nuorten kohtaaminen kirjastossa (25 000 €)

Lapsille ja nuorille ei ole tarjolla muita oleskelupaikkoja kuin nuorisotalot ja kirjastot. Kirjasto sijaistee koulumatkan ja bussiterminaalin välissä ja on luonnollinen oleskelupaikka heille. Kirjastolain muutoksen myötä kirjastojen rooli olohuonemaisena tilana ei nykyisessä muodossa toimi. Kohtaamiset ovat kriisiytyneet ja tilanteet ovat molemmille osapuolille haastavia. Tilanteet ovat olleet jopa niin haastavia, että on jouduttu turvautumaan vartijapalveluihin molemmissa Sipoon kirjastoissa. Hankkeen avulla toivotaan luotavan uusia toimintamalleja lasten ja nuorten kohtaamisessa. Kirjastotilan tulisi olla viihtyisä oleskelupaikka kaikenikäisille asiakkaille ja turvallinen työskentelypaikka myös kirjaston työntekijöille.

Tuusulan kirjasto: Sana haltuun – lukutaito työnhaun tukena (45 000 €)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erilaisten työllisyyspalveluiden piirissä olevien aikuisten luku- ja kirjoitustaitoa työpajoilla ja valmennuksilla. Lukutaito on kansalaistaito, joka mahdollistaa aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnallisen osallisuuden ja auttaa selviämään päivittäisistä arkisista tilanteista. On arvioitu, että Suomessa aikuisväestöstä 11 % on niin heikko lukutaito, että se vaikeuttaa arjesta selviytymistä. Hankkeessa pyritään vahvistamaan työllisyyspalveluiden piirissä olevien valmiuksia toimia yhteiskunnassa aktiivisina kansalaisina, luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen myötä työelämätaitoja sekä omien vahvuuksien tunnistamista sanataiteen keinoin.

Vantaan kirjasto: Puhu robolle – Monikielisten palveluiden lisääminen kirjastossa teknologian ja robotiikan avulla (50 000 €)

Puhu robolle -hankkeessa monikielinen asiakaspalvelu tuodaan teknologian ja robotiikan avulla. Etäyhteydet on edullinen tapa tarjota palveluita samaan aikaan eri toimipisteissä. Sen sijaan, että yksi monikielinen työntekijä päivystäisi yhdessä kirjastossa, hän voi päivystää samanaikaisesti useammassa kirjastossa etäyhteyden kautta ja ottaa vastaan asiakkaita porrastetusti tai vuorotellen tarpeen mukaan. Hankkeeseen palkattava hanketyöntekijä tuottaa yhdessä kirjaston henkilökunnan ja kuntalaispalveluiden kanssa monikielistä asiakaspalvelua, tukee henkilökuntaa ja yhteistyökumppani Varian opiskelijoita neuvotantyössä sekä on mukana tuomassa ja ottamassa käyttöön laitteiston robotiikkaa varten.

Vantaan kirjasto: Lukustartti – lähtölaukaus perhelukemiseen (50 000 €)

Lukustartti-hake innostaa erityisesti monikulttuurisia lasta odottavia perheitä lukemaan lapsilleen ja käyttämään kirjastopalveluja sekä sitouttaa heitä kirjaston asiakkaiksi. Tärkein tavoite hankkeessa on lapsille äänen lukemisen, yleisen kirjaston tarjonnan ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen selkeyttäminen vauvaperheiden vanhemmille. Kirjaston yhteistyökumppanina toimii Vantaan kaupungin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon neuvolatoiminta. Kirjaston palveluista tullaan hankkeen aikana kertomaan jollain tavalla jokaisessa neuvolan toimipisteessä. Varsinaisiksi pilottineuvoloiksi valikoituu 1-3 tiloiltaan ja kävijäkunnaltaan sopivaa neuvolaa Vantaalta, joissa kirjasto järjestää lukemaan ja vuorovaikutukseen innostavia tuokioita.

Vihdin kirjasto: Pulinaa Vihdissä! (17 000 €)

Hankkeen aikana käynnistetään, markkinoidaan ja toteutetaan uusi näyttävä tapahtumakokonaisuus Vihdin kirjastolla. Taustana yhteiskunnallisen keskustelun ja yhteisöllisen lähidemokratian kehittäminen kirjastotyössä kirjastolain ja Vihdin kuntastrategian mukaisesti. Tapahtumakokonaisuus koostuu pääosin vaikuttavista esiintyjävieraista, eri viestintäkanaviin levittäytyvästä mediasisällöstä ja keskustelutilaisuuksista. Toiminnan markkinointiin ja visuaaliseen ilmeeseen panostetaan reilusti, tätä pohjaa ja teemaa hyödynnetään myös hankeajan jälkeen.

Ei kommentteja

Pahoittelut, kommentointi on suljettu tällä hetkellä.